05. 04. 2017

NEWSLETTER ROČNÍK XI., ČÍSLO 3/2017, 5. 4. 2017

cfoclubVážené členky a členové klubu,

Podívejme se dnes na jeden velmi aktuální fenomén ovlivňující společenský prostor. Ani velmi povrchní pozorovatel současné diskuze ohledně vztahů ve společnosti si nemůže nevšimnout, že jedním z dominantních témat je tzv. politická korektnost. Zamysleme se nad tím, o co jde a kam celá diskuze směřuje. Jak to tak bývá, na začátku byla poctivá snaha nastavit korektní vztahy mezi jednotlivci i mezi určitými skupinami ve společnosti. Chovat se slušně, dbát dobrých mravů, respektovat práva na názory a odlišnost, nikoho nezvýhodňovat či neznevýhodňovat kvůli  rase, vzhledu, pohlaví, příslušnosti k nějaké komunitě apod. V pozadí tohoto přístupu je ideál rovnosti mezi lidmi, uznání stejného nároku a práv na postavení a na statky. Proti tomu jistě nikdo nechce a nemůže nic namítnout.  Ale tento názor se postupně začal rozvíjet ve směru a rozsahu, které vyvolávají otázky, kdy je ještě možné svobodně vyjádřit třeba i kritický názor na určitý jev nebo situaci ve společnosti, a kdy již za to budu obviněn z politické nekorektnosti. Kdy mě začne někdo nutit k tomu, abych se v rozporu se svým právem se svobodně rozhodovat podle svého uvážení musel chovat politicky korektně. Kdy budu muset reagovat na přemrštěné požadavky skupin lidí, kteří se cítí být odstrčeni a vyžadují nápravu svého leckdy i domněle nerovného postavení.

Kam to vede a až k jakým situacím takové uvažování může vést, vidíme kolem sebe. Dovolím si být politicky nekorektní a dotknout se nyní velmi frekventovaného přetřásání otázky genderové rovnosti. Nemá smysl komentovat rozhodnutí Evropského parlamentu předepisujícímu procentuální zastoupení příslušníků obou pohlaví ve statutárních orgánech akciových společností, jakoby ženy potřebovaly ke svému prosazení se ve vedení firem nikoliv své schopnosti, ale úředně stanovené kvóty. Mám na mysli něco jiného - zachytil jsem zprávu v tisku, jak si jistá školačka po úspěšném absolvování dopravní výuky ve škole stěžovala na to, že jí byl vystaven Průkaz cyklisty, zatímco ona je dívka a tedy cyklistka.  Nevím, jak ta stížnost dopadla, ale politicky korektní ředitel školy by se dívence jistě omluvil a dal rychle zhotovit Průkaz cyklistky. To je drobnost, ostatně se teď také řeší problém, zda žena s vojenskou hodností generál má být titulována generálka.

Vidím tady mnohem širší potenciální problém. Jazykově by s odlišením povolání ani profesí neměla být potíž, to čeština na rozdíl například od angličtiny umí. Ale dopady toho, pokud by se požadavky na genderové odlišení v jazyce rozšířily ve veřejnosti! Pak by se toho totiž mohli chopit politici a začít zjednávat nápravu. Je všeobecně známo, že politici dnes nesoupeří nabídkou svých idejí a volebních programů, ale hlasitou a rychlou reakcí na očekávání veřejnosti formulovaná v průzkumech veřejného mínění. Politici by jistě vycítili příležitost osvědčit se před voliči jako féroví zastánci práv příslušnic tzv. slabšího pohlaví. Nu, a protože politik má výkonnou moc a jeho nástrojem je úředník, mohla by se rozpoutat zásadní genderová reforma legislativy. Kupříkladu pro ilustraci genderová úprava jednoho namátkou vybraného  úryvku za Zákona o provozu na pozemních komunikacích, § 2 odstavec d). Dnes: „… řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti, …“ A genderově vyvážené: „… řidič / řidička je účastník / účastnice provozu na pozemních komunikacích, který / která řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem / řidičkou  je i jezdec / jezdkyně na zvířeti …“ , když ideálně bychom mohli to pořadí mužské a ženské verze střídat (a zaplať pánbůh za ten střední rod u zvířete). Teď si představme, jak vzniká potřeba dalších tisíců úředníků řešících nápravu genderové nevyváženosti v legislativě. Snad by se na to našla nějaká dotace z EU, když jde o politickou korektnost.
Ale vážně. Myslím, že vymýšlení a uplatňování regulačních nařízení, která mají zajistit onu ideální rovnost všech, a to i za cenu zvýhodňování údajně znevýhodněných na úkor údajně neznevýhodněných, není dobré. Také není dobré, když se na popředí v kvalifikačních předpokladech pro zastávání nějaké pozice dostane místo objektivních měřítek schopností příslušnost k nějaké skupině lidí. Starší z nás si ještě pamatují, jak pro získání vyšší a lépe placené pozice byla nutnou podmínkou příslušnost k jediné politické straně.
Snažme se tedy být rozumní a braňme se snahám zavádět politicky korektní přístupy a opatření, která budou mít ve svých důsledcích na rovnost lidí a jejich skupin ve společnosti spíše negativní dopad.

Bořivoj P. Pražák
člen Rady klubu finančních ředitelů


Executive breakfast – 1. března 2017

Ve středu  1. března 2017 proběhla v  Galerii Café Louvre snídaně Klubu finančních ředitelů ve spolupráci s ACCA a společností O2 Czech Republic a.s. Tématem snídaně bylo: “Jak na projekt odštěpení aneb tvorba hodnoty i strukturou transakce”. O úvodní slovo se postarali Dean Brabec, Prezident Klubu finančních ředitelů a Managing Partner Arthur D. Little CEE; a Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Českou republiku Slovensko a Maďarsko.

Dean Brabec poté předal slovo prezentujícím ze společnosti O2 Czech Republic a.s. - Tomáši Kouřilovi (finanční ředitel a místopředseda představenstva) a Martinovi Oravcovi (ředitel korporátních finance). Oba pánové poté společně prezentovali projekt odštěpení, kdy se O2 Czech Republic rozhodlo udělat odvážný krok a zcela oddělit podnikání v oblasti infrastruktury jako novou společnost.

Toto rozdělení poté vytvořilo O2 Czech Republic jakožto obchodní entitu a CETIN, národního telekomunikačního operátora, který spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Nový business model přinesl O2 zvýšení EBITDA o 25% mezi roky 2014 a 2015.

Po prezentaci úspěšných výsledků rozdělení společnosti zástupci ACCA a CFO Clubu poděkovali hostům za účast a zajímavou diskuzi a pozvali je na další akce.

cfo clubPozvánka na Workshop a Slavnostní Vyhlášení Finančního ředitele roku 2016

cfo club